Jika suka jom jadi pengikut blog ini

Khamis, 15 November 2012

PROGRAM KAJIAN KEMBARA PRASEKOLAH

PROGRAM KAJIAN KEMBARA PRASEKOLAH
( Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira )
Jabatan Pelajaran Perak , 2011.

Pendahuluan

Penilaian dan pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pengajaran
dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti
pelbagai kecerdasan dan potensi murid supaya perkembangan mereka dapat
diperkukuhkan dan dipertingkatkan.

Selain daripada itu, penilaian dan pentaksiran ialah satu proses pengumpulan
maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan
pelbagai kaedah dan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot
dan rekod berterusan.

Justeru itu, Kajian KEMBARA Prasekolah yang mengambil konsep penilaian
dan pentaksiran dijalankan secara berterusan di sekolah untuk mengumpul data
dan tahap pencapaian dan penguasaan murid dalam kemahiran membaca,
menulis dan mengira. Keberkesanan analisis dan maklumat daripada kajian yang
telah dijalankan pada tahun 2008 dan 2009 menunjukkan peningkatan tahap
penguasaan murid prasekolah, maka kajian ini diteruskan pada tahun 2011.

Hasil kajian yang telah dilaksanakan membolehkan pihak Jabatan Pelajaran Perak
mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru
prasekolah meningkatkan pedagogi di dalam kelas supaya perkembangan potensi
murid ke tahap optimum dapat dicapai.

Mengesan dan mengenalpasti perkembangan murid prasekolah dari
segi kemahiran membaca, menulis dan mengira.

Membantu guru mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid
dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.

Merancang aktiviti pengajaran
keperluan perkembangan murid.

Membantu guru mengesan keberkesanan
pembelajaran di dalam kelas prasekolah.

dan

pembelajaran

mengikut

pengajaran

MANUAL PELAKSANAAN KEMBARA
( Kemahiran Menulis, Membaca dan Mengira)

Kajian KEMBARA ini dijalankan untuk semua murid prasekolah di sekolah
kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan negeri Perak bertujuan untuk
mengesan tahap penguasaan kemahiran menulis,membaca dan mengira
murid prasekolah KPM.

Pelaksanaan kajian adalah berasaskan hasil pembelajaran yang
terkandung di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia (Kemahiran Membaca dan
Menulis )

Tunjang Sains dan Teknologi ( Matematik )

Guru boleh menggunakan edaran yang dibekalkan dan bahan lain
yang difikirkan sesuai untuk mengenal pasti dan menilai tahap
penguasaan murid.

Untuk kemahiran tulisan, penilaian adalah berasaskan hasil kerja
murid dari semasa ke semasa.

Skala pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan pentaksiran
Prasekolah Kebangsaan.

1 – Belum Menguasai

2 – Telah Menguasai

Borang Kajian KEMBARA hendaklah dilengkapkan dan hantar sesalinan
ke Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing (u.p: Pegawai Khas Akademik
Prasekolah) sebelum atau pada 23 MEI 2011.

MANUAL PELAKSANAAN
PENTAKSIRAN FASA 1 TAHUN 2011

1. Kajian Pentaksiran Fasa 1 Negeri Perak 2011 ini dijalankan untuk semua
murid prasekolah di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan
negeri Perak bertujuan untuk mengesan tahap penguasaan murid prasekolah
KPM dalam kemahiran membaca,menulis dan mengira.

Pelaksanaan kajian adalah berasaskan hasil pembelajaran yang
terkandung di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia
~ Kemahiran Membaca
~ Kemahiran Menulis

Tunjang Sains dan Teknologi ( Matematik )
~ Mengelas, Membanding dan Memadan
~ Operasi Nombor 1-10
~ Operasi Nombor 11-20

Guru boleh menggunakan edaran yang dibekalkan dan bahan lain
yang difikirkan sesuai untuk mengenal pasti dan menilai tahap
penguasaan murid.

Untuk kemahiran tulisan, penilaian adalah berasaskan hasil kerja
murid dari semasa ke semasa.

Skala pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan pentaksiran
Prasekolah Kebangsaan.

1 – Belum Menguasai
2 – Telah Menguasai

4. Bagi Bahasa Malaysia -
i) Kemahiran Menulis ► Soalan 1 dan 2 - mengandungi 10 soalan
► Soalan 3 hingga 4 - mengandungi 5 soalan
► Soalan 5 - hanya 3 soalan

Tahap penguasaan murid boleh dirujuk mengikut skala pada setiap
muka surat untuk soalan berkenaan.

Skala Keseluruhan:

1- Belum Menguasai (BM) – murid hanya dapat menjawab mana-mana 0-3
soalan berdasarkan skala pada setiap muka surat.
2- Telah Menguasai (TM) – murid dapat menjawab 4 dan ke atas (iaitu 4-5)
soalan berdasarkan skala pada setiap muka surat.

ii) Kemahiran Membaca ► Jumlah soalan untuk setiap bahagian adalah
berbeza (rujuk soalan)

Tahap penguasaan murid boleh dirujuk mengikut skala pada setiap muka surat
untuk soalan berkenaan.

Bagi kemahiran 3.13 - dikira murid telah menguasai (secara automatik) jika mereka telah
menguasai Kemahiran 3.15 dan Kemahiran 3.16.

Skala Keseluruhan:

1- Belum Menguasai – murid hanya dapat menjawab mana-mana 0 - 4 soalan
berdasarkan skala pada setiap muka surat.
2- Telah Menguasai – murid dapat menjawab 5 dan ke atas (iaitu 5 - 8)
soalan berdasarkan skala pada setiap muka surat.

5. Bagi Matematik ► Soalan 1 hingga 6 - mengandungi 5 soalan.
Tahap penguasaan murid dinilai mengikut markah dan skala berikut:
0 - 2 – Belum Menguasai
3 - 5 – Telah Menguasai

Skala Keseluruhan:

1- Belum Menguasai – murid hanya dapat menjawab mana-mana 0- 3
soalan berdasarkan skala pada setiap muka surat.
2- Telah Menguasai – murid dapat menjawab 4 dan ke atas (iaitu 4-6)
soalan berdasarkan skala pada setiap muka surat.

6. Borang Skala Penguasaan BM dan Matematik hendaklah dilengkapkan dan
hantar sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing (u.p: Pegawai
Khas Akademik Prasekolah) sebelum atau pada 23 Mei 2011.

Khamis, 8 November 2012

Ahad, 14 Oktober 2012

Sukan dan Permainan


tenis
badminton

ragbi
bola lisut
angkat berat
bola tampar
memancing
ski air
papan luncur
hoki ais
judo
karate
 
bolasepak
kayak
hoki ais
renang

luncur ais

ekuestrian

bola keranjang

lumba lari

jogging

rejam lembing

lompat pagar

aerobik
lumba motosikal

Khamis, 4 Oktober 2012

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

PENGENALAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan telah dibentuk berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penekanan diberi kepada bahasa merentas semua tunjang kerana penguasaan bahasa amat penting dalam proses pembelajaran. Penguasaan kemahiran bahasa diperolehi melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kecekapan berbahasa akan membantu murid berfikir, memahami sesuatu konsep, berimaginasi, melahirkan idea, berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan. Pelaksanaan kurikulum secara bersepadu dirancang melalui pendekatan Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan Murid (ABP). Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan murid adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat serta minat murid. Pendekatan kurikulum yang berfokus kepada hasil pembelajaran (outcome-based learning) memberi penekanan kepada apa yang murid perlu tahu, faham dan buat serta amalkan hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada apa yang harus diperolehi dan dicapai oleh murid. ENAM TUNJANG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Ketrampilan Diri Tunjang Kerohanian Tunjang Fizikal Dan Estetika PENDEKATAN YANG DI GUNAKAN DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pendekatan Dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Murid-murid prasekolah berada di peringkat tahap perkembangan praoperasi. Dalam tahap perkembangan ini biasanya mereka belajar dengan aktif dan memerlukan pengalaman yang berterusan serta penglibatan secara langsung yang akan membantu proses perkembangan bahasa, kognitif, sosial dan fizikal mereka. Pada peringkat ini kanak-kanak berupaya menggunakan simbol (imej) atau perkataan serta mempunyai persepsi secara logik. Mereka juga bersifat egosentrik iaitu melihat persekitaran mengikut persepsi mereka sendiri. Pengalaman pembelajaran melalui komponen deria iaitu penglihatan, pendengaran, bau, sentuh dan rasa, melalui pendekatan belajar melalui main dan belajar melalui pengalaman, membantu proses pembelajaran yang lebih optimum dan menjadikan pembelajaran itu berkesan dan bermakna. Seterusnya pendekatan pengajaran dan pembelajaran merangkumi pendekatan bertema dan bersepadu serta penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara salah satu contoh pendekatan yang di gunakan ialah : Pendekatan Belajar Melalui Bermain Untuk makluman anda bermain menjadi fitrah atau tingkah laku semula jadi kanak-kanak. Oleh itu pendidikan prasekolah menekankan pendekatan “belajar melalui bermain” kerana melalui proses bermain mereka akan membuat penerokaan, penemuan dan pembinaan pengalaman secara langsung dan natural. Semasa kanak-kanak menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut, proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau dan rasa akan teransang dan memberi satu pengalaman pembelajaran secara tidak langsung. Pengalaman seumpama ini memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina. Penekanan kepada pendekatan ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan dan kanak-kanak merasa seronok untuk belajar. Melalui pendekatan ini, aspek perkembangan fizikal, sosial emosi, kokognitif dan bahasa serta potensi kanakkanak dapat ditingkatkan ke tahap yang maksimum. Konsep Bermain Bahagian Pembangunan Kurikulum menggariskan konsep “belajar melalui bermain” perlulah mengutamakan perkara-perkara berikut: i. sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang kepada murid melahirkan perasaan ii. dapat murid meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan kemahiran iii. murid berpeluang memberi tumpuan dan perhatian iv. membantu murid mengembangkan pertumbuhan dari segi kognitif dan psikomotor v. bebas, terancang dan selamat vi. peluang mencuba idea sendiri; Tujuan Belajar Melalui Bermain Apabila kanak-kanak belajar melalui bermain sewajarnya mereka memperoleh perkembangan yang menyeluruh dan bersepadu dari aspek fizikal, sosial, emosi, kognitif dan bahasa. Tahukah anda bahawa melalui pendekatan belajar melalui bermain kanakkanak boleh mendapat banyak faedah? Faedah-faedah yang dimaksudkan adalah seperti; - mempelajari sesuatu konsep; - meningkatkan keupayaan kognitif; - meningkatkan penerokaan untuk memenuhi perasaan ingin tahu; - memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif; - membantu menyelesaikan masalah; - membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa; - membina kemahiran fizikal serta meningkatkan motor halus dan motor kasar; - mempelajari dunia keliling mereka; - mengamalkan proses pembelajaran bahasa dan literasi - membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan; - membina konsep kendiri yang positif; - memupuk sikap bertanggungjawab kepada kehidupan dewasa kelak

Rabu, 3 Oktober 2012

The Importance of Playing Games with Your Preschooler


Besides helping to acquaint your child with "life lessons" and to practice valuable social skills, most  good children's games also afford preschoolers the opportunity to sharpe certain academic skills. Most board games for preschoolers involve either counting or color matching, for instance. Similarly,  most card games for  preschoolers involve matching suits or numbers (Concentration, Go Fish, Old Maid, and Crazy Eights) or comparing numbers (War). Games like picture lotto can help expand our preschooler's vocabulary and give her practice at analyzing and matching pictures.Three is the perfect age to begin playing board games and card games with your child—especially if you like these kinds of games, too. Board and card games help teach your child about aspiration, success, and disappointment. She'll gain experience with bothwinning and losing—and learn that no matter what the result, next time she tries she'll begin again with a clean slate. Games also give you the  opportunity to teach your preschooler about rules, about integrity and honesty, and about luck. Games also can help increase your child's ability to focus her attention. Playing board or card games also is a very social occasion. Game playing enables and encourages your preschooler to practice important social skills that she will need to play well with other children. Nearly all games, for example, involve taking turns,  sharing dice or a spinner, waiting for your turn, patience, and learning how to be a good sport. (When you play games with your child, try to emphasize the fun of game as much as possible, rather than focusing on "who's winning.") In introducing board and card games to your preschooler, choose the simplest ones first. If your child has to master a complicated set of rules before even playing the game, she—or you—will soon lose patience with it. Games that involve moving pieces around a board in a race to the finish, spinning a spinner or throwing dice, and counting up as high as six provide the perfect introduction to board games. Some classics include:
CandylandChutes and Ladders
Uncle WigglySorry
Hi-Ho Cherry-OTrouble
Similarly, when you deal the cards to your child, start with simple games that involve
matching pictures rather than skipping straight to Contract Bridge or even Hearts.
Source:
http://life.familyeducation.com/play/toddler/53823.html

Katak
Jom Belajar Origami

PERKEMBANGAN KRETIVITI Di dalam dokument Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), perkembangan kretiviti, merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan kretif. Tunjang ini lebih menekankan penghasilan proses daripada produk. Kanak-kanak di beri peluang untuk menzahirkan idea secara kretif dan melibatkan diri dalam aktiviti kretiviti. Antara contoh aktiviti kretiviti ialah menghasilkan origami dan lipatan. antara contoh lipatan origami ialah seperti yang di pamerkan di dalam video.